Opłata za pobyt w DPS

//Opłata za pobyt w DPS
 • DPS oplata

W przypadku przepisów dotyczących pobytu w domu pomocy społecznej mamy do czynienia ze szczególnym obowiązkiem alimentacyjnym nakładanym na krewnych mieszkańca DPS. Osoba, która nie jest w stanie sobie sama radzić może zostać umieszczona w DPSie. Pobyt takiej osoby jest finansowany z jej emerytury bądź renty, jednak ściągnięciu podlega maksymalnie 70% przysługującego jej świadczenia. Poziom odpłatności za DPS jest najczęściej ustalany na dość wysokim poziomie, oscylującym w granicach ok. 3000 zł miesięcznie. Tym samym odnosząc się do polskich realiów emerytalnych oczywiste jest, że większość pensjonariuszy nie jest w stanie pokryć tak wysokiej opłaty z przyznanych im świadczeń. Nie oznacza to jednak, że dalsza część opłaty jest umarzana. W takiej sytuacji organ administracyjny będzie poszukiwać krewnych pensjonariusza, którzy są zobowiązani do świadczeń alimentacyjnych – najczęściej zwraca się do dzieci lub wnuków.
Warto zaznaczyć, że przepisy nie przewidują możliwości odnoszenia się do kryterium majątkowego mieszkańca DPS i nakazania mu zbycia takowych składników w celu pokrycia opłaty np. poprzez sprzedaż mieszkania.

Art. 61.
1. Obowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej są w kolejności:
1) mieszkaniec domu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka,
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi,
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej
– przy czym osoby i gmina określone w pkt 2 i 3 nie mają obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec domu ponosi pełną odpłatność.

Z uwagi na powyższe w przypadku kiedy dochody mieszkańca domu są niewystarczające do pokrycia w pełni opłat organ administracyjny uruchamia procedurę ściągnięcia tych środków od rodziny. W pierwszej kolejności organ wysyła wezwanie w którym żąda przedstawienia przez daną osobę jej sytuacji dochodowej. Po otrzymaniu stosownych wyjaśnień organ ustala wysokość dopłaty za pobyt w domu pomocy społecznej jaka będzie ściągana od danej osoby zobowiązanej i wzywa ją do zawarcia umowy na płatność ustalonej kwoty. W przypadku odmowy zawarcia umowy, organ wydaje decyzję administracyjną w której arbitralnie ustala wysokość opłaty. Tak w skrócie wygląda procedura ustalania opłaty za pobyt w DPSie podczas której dochodzi często do naruszenia istotnych przepisów jej dotyczących, które powinny skutkować jej uchyleniem.

Kto nie ponosi opłaty za dom pomocy społecznej?


Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej krewny obowiązany jest jedynie do ponoszenia opłaty za dom pomocy społecznej jeżeli osiąga odpowiednio wysoki dochód. Kwota ta została ustalona w odwołaniu do kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i wynosi 300% owego kryterium. Na chwilę pisania tego tekstu – luty 2017 r., owo kryterium wynosi dla osoby samotnie gospodarującej 634 zł netto (300% stanowi 1 902 zł), a dla osoby gospodarującej w rodzinie 514 zł netto (300% stanowi 1 542 zł).
Przykładowo, jeżeli rodzina składa się z 3 osób w której żona zarabia 2000 zł, mąż 3000 zł oraz małoletniego dziecka to taka rodzina posiada łączny dochód 5000 zł, w przeliczeniu na osobę wychodzi ok. 1 666 zł. Przy 3 osobach limit zwolnienia z opłaty to 4 626 zł (1 542 zł x 3). Tym samym dana osoba będzie zobowiązana zapłacić za pobyt w DPS jedynie do kwoty różnicy między kwotą zwolnioną, a jej nadwyżką tj. kwotę 374 zł (5000 zł – 4 626 zł).

Art. 61
2. Opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą:
1) mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;
2) małżonek, zstępni przed wstępnymi – zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2:
a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium,
b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
3) gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej – w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Oprócz kryterium dochodowego ustawa przewiduje możliwość zwolnienia danej osoby z opłaty nawet po przekroczeniu owego limitu kwotowego jeżeli istnieją ku temu uzasadnione podstawy. Tak naprawdę wszystko zależy od osoby rozpoznającej daną sprawę, gdyż organ może zwolnić, ale nie musi, wobec tego warto zadbać o dobra argumentację swojego wniosku i poparcie go stosownymi dowodami. Zwolnienie odbywa się na wniosek danej osoby.

Art. 64.
Osoby wnoszące opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej można zwolnić, na ich wniosek, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:
1) wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, ośrodku wsparcia lub innej placówce;
2) występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych;
3) małżonkowie, zstępni, wstępni utrzymują się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia;
4) osoba obowiązana do wnoszenia opłaty jest w ciąży lub samotnie wychowuje dziecko.

Odwołanie się od decyzji ustalającej odpłatność za pobyt w DPS


Oprócz powyższych przypadków zwolnienia od opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej można próbować zaskarżyć decyzję ustalającą wysokość opłaty, gdyż często wydawane są one z licznymi błędami formalnymi.

W pierwszej kolejności należy wskazać na pewne braki w ustawie o pomocy społecznej. Ustawa ta wskazuje w przywołanym powyżej art. 61 ust 2 pkt 2, iż opłata jest ustalana z krewnymi na podstawie zawartej umowy. Ustawa w ogóle nie przewiduje sytuacji w której dana osoba nie będzie chciała zawrzeć takowej umowy. Tym samym nie ma przepisu, który by upoważniał organ do ustalenia takowej opłaty samodzielnie, w formie decyzji administracyjnej, a tak się najczęściej dzieje. Większość Wojewódzkich Sądów Administracyjnych wskazuje, iż jest to dopuszczalne i przytacza dziwną argumentacje na poparcie takowego stanowiska. Na szczęście nie brakuje też orzeczeń krytycznych, w tym z sądów z Łodzi.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 7 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Łd 1172/12:

Treść normy prawnej zbudowanej w oparciu o przepis art. 61 ust. 2 pkt 2 u.p.s. nie pozostawia wątpliwości, że ponoszenie opłat za pobyt w domu pomocy społecznej przez grupę zobowiązanych powinno następować zgodnie z umową zawartą w trybie art. 103 ust. 2 u.p.s. Oznacza to przede wszystkim konieczność istnienia umowy, w której ustalone zostały parametry płatności owych osób za pobyt w domu pomocy społecznej członka ich rodziny. Istnienie umowy jest niezbędnym elementem do tego aby po stronie gminy powstało uprawnienie do domagania się zwrotu poniesionych przez gminę wydatków w trybie przepisu art. 61 ust. 3 u.p.s. Bez zawarcia umowy nie istnieje możliwość postawienia komukolwiek z owych osób zarzutu niewywiązania się z obowiązku ponoszenia opłat z tytułu pobytu w dps członka rodziny.

W przypadku przyjęcia danej osoby do domu pomocy społecznej jest wydawana stosowna decyzja, w której określa się również wysokość kwoty odpłatności. Ta pierwotna decyzja powinna być doręczona do członków rodziny, aby mieli oni świadomość z jaką opłatą wiąże się pobyt w DPS i że organ może w przyszłości wystąpić do nich o stosowne opłaty. Bardzo często owa decyzja nie jest doręczana nikomu poza pensjonariuszem, co stanowi błąd formalny. Ponadto brak doręczenia takowej decyzji rzutuje także na możliwość domagania się zwrotu opłat za okresy przed wydaniem decyzji ustalającej zobowiązanie członka rodziny.

Organ może także naruszyć procedurę związaną z wydawaniem decyzji ustalającej zobowiązanie członka rodziny mieszkańca DPS np. w ogóle organ pominie kwestię związaną z zawarciem umowy, czy nie dokona sprawdzenia sytuacji majątkowej osoby zobowiązanej. Ustawa o pomocy społecznej wprost przewiduje konieczność przeprowadzenia wywiadu środowiskowego u osób zobowiązanych, więc jego zaniechanie będzie naruszeniem procedury.

Powyżej wskazałem najczęściej występujące uchybienia, ale wiadomo, że każda sprawa musi być rozpatrywana indywidualnie, co może rodzić inne naruszenia przepisów.

W przypadku wydania decyzji osobie zobowiązanej przysługuje odwołanie do organu II instancji w terminie 14 dni od jej wniesienia. Po niekorzystnym rozpoznaniu w II instancji przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji.

Zdjęcie – https://www.pexels.com/photo/group-friends-grandpas-grandparents-8576/

Opłata za pobyt w DPS
3.7 (74.29%) 49 głosów

About the Author:

Adwokat Maciej Organiściak prowadzi swoją kancelarię adwokacką na terenie Łodzi. Świadczy profesjonalną pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i karnego. Dane kontaktowe - kliknij tutaj

65 komentarzy

 1. Iwona 21 lipca 2017 at 17:12 - Reply

  Witam,
  W Warszawie nie znajdzie pan tańszego DPS-u niż 4tys , więc roznnica do pokrycia przez gminę kjest większa i jeszcze natarczywiej szukają u rodziny „osadzonego” pieniędzy. 1902 zł – na utrzymanie się to niestety nie jest to jakaś mocno wypasiona kwota zważywszy iż samo mieszkanie to kwota bliska 500 zl ( za 37 m2) a do tego dochodzi oplata za prąd, gaz, TV , tel i inne media jak np internet. Wiedząci jedzenie do tanich nie nalezy i trzeba się cos ubrać czy zaplacic za wizyte u stomatologa srednio 400 zl – to jak życ?

 2. Sara 4 sierpnia 2017 at 22:21 - Reply

  Nikogo to nie interesuje jak ktoś z rodziny ma przeżyć za 1552 zł., bo resztę dochodu ma obowiązek przekazać na pobyt seniora w DPS, gdzie opłaca się min. ponad 3000 zł. Jest to sytuacja patologiczna. Najlepiej maja w tej sytuacji osoby, które żyją z rożnego rodzaju zasiłków i za pobyt ich bliskich w DPS dopłacają gminy. Jest to chory kraj.

 3. EWA 5 sierpnia 2017 at 15:06 - Reply

  Czy to prawda, że ustawa z 24 lipca 2017 mówi o tym,ze dopłatę dla kombatantów pokrywa budżet -Tak zrozumiałam

 4. anila 4 września 2017 at 13:03 - Reply

  Kwota utrzymania w państwowym DPS jest przez wojewodę co roku rewaloryzowana. Dlaczego kwota kryterium dochodowego nie jest rewaloryzowana co roku tylko raz na 3 lata?

 5. anila 4 września 2017 at 13:16 - Reply

  Ewo, jaki jest tytuł ustawy z 24 lipca 2017 roku ?

 6. Maria 29 września 2017 at 22:44 - Reply

  Dlaczego dzieci chorego na schizofrenie rodzica ,które ciężką pracą doszły do czegoś w życiu ,bez żadnego wsparcia ojca , a tylko dramatami jakie przeżywały przez jego chorobę muszą płacić za jego pobyt w DPS . Gdyby był tam umieszczony
  przed 2004 r.- nie płaciłyby . Czy jest to sprawiedliwe czy ktoś nas usłyszy – NIE bo to trzeba przeżyć na własnej skórze żeby zrozumieć .

  • mk 20 października 2017 at 09:56 - Reply

   Pani Mario (nie wiem czy to Pani prawdziwe imię). Doskonale Panią rozumiem. Ja jestem w podobnej sytuacji. Mam matkę chorą na schizofrenie paranoidalną. Jest całkowicie ubezwłasnowolniona. Ni\ie chce się leczyć i nigdy nie chciała. My niedługo staniemy przed koniecznością umieszczenia jej w domu opieki na razie zwlekamy z tym ile się da. Niestety polski kodeks rodzinny bazuje na 19-wiecznych stosunkach społecznych zarówno w zakresie prawa rodzinnego, spadkowego etc.

   pozdrawiam,

  • Maria 4 grudnia 2017 at 16:30 - Reply

   ciekawe – mam tak samo na imię i to właśnie moja sytuacja…nie mogę się z tym pogodzi! Mogę stracić wszystko co udało mi się zgromadzić dla moich dzieci…wyć mi się chce – tak nie może być!!! czy oprócz tego łódzkiego orzeczenia jest więcej dobrych orzeczeń uwzględniających szczególne okoliczności braku więzi z powodu choroby psychicznej?

 7. Wioletta 16 października 2017 at 16:02 - Reply

  Sąsiadka jest osobą samotną. Przebywa w dps. Jest właścicielką domu jednorodzinnego. Na jej adres domowy przychodzą pisma z informacjami, iż nie są dokonane opłaty m.in. za wodę (abonament), podatek od nieruchomości. Mam pytanie, czy dps ma prawo wystąpić z pismem w imieniu pensjonariuszki aby do nich kierowali rachunki. Jeżeli tak, proszę o podstawę prawną. Je

  • adwokat Maciej Organiściak 17 października 2017 at 21:27 - Reply

   DPS żeby samemu wystosował do nich pismo to powinien mieć pełnomocnictwo od sąsiadki. Może też napisać pismo w imieniu sąsiadki i dać jej do podpisu i wysłać je za nią. Chodzi tu oczywiście o pismo ze wskazaniem zmiany adresu – tak, aby pisma przychodziły na adres DPSu, gdzie sąsiadka mieszka.

 8. mk 19 października 2017 at 12:18 - Reply

  Prawo dotyczące DPS-ów jest patologiczne i rodzi patologie. Ja też mam matkę chorą na schizofrenię, z tą choroba żyłem całe życie. Nie miałem dzieciństwa i tylko dzięki ciężkiej pracy doszedłem do czegoś w życiu. Mam rodzinę i dzieci i jak mam powiedzieć dzieciom, że przez następne 10 lat a może 15 nie pojadą na wakacje bo babcia, której nie znają jest w DPS. Wiem, że matka nie jest winna swojej choroby ale kto jest winny – ja? Moja matka całe życie odmawiała leczenia bo tak było jej wygodniej. Są jeszcze gorsze przypadki. Znam córkę alkoholika, który poszedł do DPS-u na państwowy wikt i opierunek w wieku lat 50 a córkę ścigają o opłaty. Można iść do sądu ale trzeba mieć dowody, kto je ma jeżeli ojciec alkoholik był przypadkiem sprzed 20 a może 30 lat. Rozumiem, że rodzina powinna się wspierać – tak stanowi prawo i normy etyczne – ale to wsparcie dotyczy obu stron. Jeżeli jesteś chora psychicznie to lecz się a nie odmawiaj leczenia, jeżeli pijesz spróbuj walczyć z nałogiem. Natomiast w Polsce obowiązek ma tylko ta część członków rodziny, która sobie radzi – jednostronnie – bo tak Państwu jest wygodniej i jest kogo wydoić. Tak, to prawda, najlepiej w Polsce mają .leserzy i nieroby, bo są pod opieka Państwa w sposób nieograniczony.

 9. Ewela 2 listopada 2017 at 02:35 - Reply

  Dlaczego dziecko ojca alkoholika, które przez całe życie było zaniedbywane przez niego, uciekalo z domu przed przemoca do dziadków którzy je wychowywali musi teraz ponosić odpowiedzialność za opłatę za pobyt ojca alkoholika w DPS. Czy nie może być takich wykluczen, czy Państwo Polskie nie jest w stanie zapewnić takim osobom ochrony?Czy to ze cierpialy dzieciństwo i młodość muszą do końca życia nie zaznać spokoju tylko być ciągle przesladowane przez ojca alkoholika który przez chorobę alkoholowa trafił do dps. Co z tego ze są wieży krwi jak nic po za tym ich nie łączy?

 10. anila 3 listopada 2017 at 19:32 - Reply

  Pani Ewo- Dz. U. z 2017r. poz,. 1985: ustawa z dnia 15 września 2017r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej – trzeba złożyć wniosek o zwolnienie z opłat . Gmina wydaj decyzję uznaniową, od której służy wniesienie odwołania.

 11. ST 7 listopada 2017 at 10:08 - Reply

  Witam serdecznie, byłam wychowanką rodziny zastępczej niezawodowej, moja matka miała ograniczone prawa rodzicielskie. Ja osobiście nie mam z nią kontaktu od około 13 lat, niedawno dowiedziałam się, że MOPS chce ją umieścić w DPS. Ja pracuję, posiadam rentę rodzinną po ojcu, w sierpniu wychodzę za mąż, mój narzeczony ma dosyć spore wynagrodzenie.. Czy jest jakaś szansa abym uniknęła obciążenia finansowego za jej pobyt? odam, że ona nigdy nie łożyła na mnie żadnych pieniędzy, odkąd skończyłam pełnoletność wyprowadziłam się od rodziny zastępczej i sama sobie radziłam, czy ewentualnie sąd bierze pod uwagę taką sytuację życiową, czy tylko kwestia pokrewieństwa i dochodowa jest brana pod uwagę?:(

  • Katarzyna Kuczynska 19 sierpnia 2019 at 20:56 - Reply

   Dzien dobry.Mieszkam i pracuje za granica Uk razem z mezemi nieletnia corka.Ops wyslal list z prosba o wykqzanie nqszych dochowo na rzecz oplat za taty dps.Czy radzilby pan nam okazanie sie z dochodami abyb ustalili taki nasz wywiad rodzinny czy tez lepiej sie nie okazywac??i nie zawierac umowy.Nadmienei ze nasze zarobi i wydatki praktycznie rozwnaja sie.wiec nie xgadzam sue na odplatnosc calym sercem.Kasia

 12. Jan 26 listopada 2017 at 18:32 - Reply

  Janek. Witam. W pełni zgadzam się że w naszym pięknym kraju najlepiej nic nie mieć i utrzymywać się na koszt wszystkich. Nie chcę opisywać całej sytuacji odnośnie odpłatności ale gdzie jest sprawiedliwość że taki pensjonariusz w DPS żyje za 4600 zł w DPS ul Dikensa 25 a łożący na tą osobę muszą przeżyć za 1552 zł pokrywając koszty mieszkania wyżywienia i tp. Tego nie potrafię zrozumieć. Gdyby trzeba było dopłacić do pensjonariusza do kwoty 1552 zł to bym zrozumiał. Tak u nas wygląda sprawiedliwość. wobec czego po 46 latach pracy przestaję pracować bo nie ma po co pracować. Pozdrawiam

 13. Monika 7 grudnia 2017 at 11:42 - Reply

  Witam,
  czy w praktyce od wnuków taka opłata jest ściągana? Czy brane są po uwagę też dochody męża czy tylko wnuczki, na ktorej ciąży obowiązek alimentacyjny? Jak to jest wtedy obliczane na osobę przy dwójce dzieci?
  Czy można wykazac wieloletni brak kontaktu z babcią? Czy przy decyzji o umieszczeniu w takim domu nie powinno się uzyskac zgody osob, ktore zostaną za to obciążone?
  Babcię w DPS chce umiescic wujek (opiekun prawny), ktory jest nieściągalny. Calosc opłat będzie pobierane od moich schorowanych rodziców i ode mnie….. Mam jakieś możliwości, żeby tego uniknac?

 14. Małgorzata 27 grudnia 2017 at 14:57 - Reply

  Witam, w mc lipcu br podpisłam umowę z MOPSem o odpłatności za dps ojca. MOPS wyliczył, że mam płacić prawie 2tys złotych. Niestety nie odwołałam się od tej decyzji. Byłam w koszmarnym stanie psychicznym – ojciec choruje na zbierctwo – wojna z ojcem o zbierane w mieszkaniu śmieci, wojna z jego sąsiadami. Ojciec ma trochę oszczędności. Wniosłam sprawę do sądu, aby z tych oszczędności opłacać jego pobyt. Podczas rozprawy sędzia bardzo się zdziwił, że podpisałam taką umowę. Radził mi aby ją zerwać. Mam trójkę dzieci na utrzymaniu. Najstarszy syn studiuje na Politechnice, drugi robi maturę i też chce iść na Politechnikę. Ja pracuję na 3/4 etatu, ze względu na opiekę nad chorą na demencję mamą. Mąż natomiast dobrze zarabia. Ale nie mieszka z nami. Mieszkamy w małym mieście i jedynym wyjściem była praca poza stałym miejscem zamieszkania. Płacę na ojca już 4 miesiąc i jest mi bardzo ciężko. Gdyby nie karty kredytowe to nie wiem jak byśmy sobie poradzili. Nie wyobrażam sobie co będzie za rok jak drugi syn pójdzie na politechnikę. Czy jest jakaś realna szansa aby zerwać tę umowę ?

  • adwokat Maciej Organiściak 28 grudnia 2017 at 09:41 - Reply

   Dzień dobry, tak jak najbardziej są szanse na wybrnięcie z tej sytuacji. Zapraszam do kontaktu.

 15. Kaja 5 stycznia 2018 at 19:31 - Reply

  Witam,jestem wnuczką babci ,która ma 90 lat.Babcia ma 6 dzieci,jest upychana albo do córki albo do syna.Reszta jej dzieci się nią nie interesuje.Ostatnio została podrzucona przez moją matkę pod moje drzwi z torbą ciuchów.Przygarnęlam ją jest u mnie,ale to nie na mnie spoczywa w pierwszej kolejności opieka nad nią.Proszę Was o rzetelną informację,czy można ich(dzieci babci)podać o alimenty na babcię ja jako wnuczka .Babcia ma niską rentę.Proszę o pomoc.Babcia rozpisała cały swój majątek sprawiedliwie dla wszystkich dzieci a teraz nie jest mile widziana u żadnego z nich .Serce się kraje,pomóżcie mi proszę co mam zrobić aby postawić ich do odpowiedzialności,za ich mamę.

 16. LukiLuk 17 stycznia 2018 at 20:27 - Reply

  Witam. Mam krótkie pytanie czy rozdzielność majątkowa małżonków sprawi że GOPS będzie wymagał tylko od małżonka zaświadczenia z pracy i zarobki?? I pobierał tylko od jednej osoby opłatę…:-/ na utrzymanie..?

  • Małgorzata 24 lutego 2018 at 14:22 - Reply

   Jeżeli prowadzicie wspólne gospodarstwo domowe to rozdzielność majątkowa nie sprawi, że zarobki tylko jednego małżonka będą brane pod uwagę. Niestety jest to pewne na 100%

 17. Henry 25 stycznia 2018 at 14:55 - Reply

  A co w sytuacji gdy moją matkę umieszczono (za przyzwoleniem moich sióstr i ojca) w DPS a na mnie ciąży umowa dożywocia dla rodziców w zamian na przepisany dom? Czy przez ta umowę bedę zobowiązany do ponoszenia całości odpłatności za pobyt? Dodam tylko że rodzice od prawie 8 lat nie mieszkają z nami gdyż mój chory psychicznie ojciec pobił moją małżonkę i po całym incydencie wyprowadzili się i wynajęli mieszkanie 20 km od nas.

 18. anila 7 lutego 2018 at 09:11 - Reply

  Czy ktoś się orientuje jaki jest projekt kryterium dochodowego na 2018 rok dla celów odpłatności członków rodziny za pobyt w dps ?
  Jeżeli dziecko adoptowane łoży na utrzymanie swojego rodzica w dps, ale dopłaca też gmina, to w jaki sposób można zwolnic z obowiązku świadczeń dziecko dziecka, czyli wg Krio wnuka? Wystarczy zupełny odpis aktu urodzenia adoptowanego dziecka czy potrzebny jest wyrok sądowy unieważniający adopcję?

 19. Ola 8 lutego 2018 at 20:29 - Reply

  Czy można osobę będącą w związku konkubenckim pociągnąć do alimentów na rzecz rodzica partnera, który znajduje się w ośrodku pomocy społecznej ? Nie mam z partnerem ślubu jesteśmy w długoletnim związku i mamy 2 dzieci. Ojciec partnera został umieszczony w placówce że względu na chorobę psychiczną. Mops chce wyciągnąć bezprawnie moje zaświadczenie o dochodach z US bez mojej zgody. Czy będąc w konkubenckim związku mogą zmusić mnie do płacenia alimentów na kogoś kto jest mi obcą osobą? Mąż obecnie nie pracuje. Proszę o pomoc.

 20. Jakub 13 lutego 2018 at 21:16 - Reply

  Witam szanownego Pana Adwokata
  3.5 roku temu moja mama trafiła do dps . Przy załatwianiu formalności i odpłatności pracownik socjalny nie potrafił wyliczyć mi ile powinienem płacić ponieważ mieszkalem i nadal mieszkam i za granicą mimo , że pokazałem mu moje dochody i rozliczenia skarbowe z zagranicy. Poprostu mnie świadomie nie uwzględnił bo tak bylo mu łatwiej. Teraz po 3.5 roku przyszedł list z mopsu na mój adres zagraniczny , nie wiem co było w nim napisane ponieważ go nie odebrałem. Mogę domyślać się tylko. , ze chcą pieniedzy. Zapewne sprawa trafi do sądu. Nie wiem jak się bronić mimo, że wykazałem chęć płatności przy skierowaniu mamy do dps. Teraz koszta jakie musiałbym oddać sięgnęły by ok 100 000 zł. Jak można określić moje kryterium dochodowe jeśli nie mieszkam i nie zarabiam w Polsce?

 21. piotr 24 lutego 2018 at 12:14 - Reply

  ustawa o pomocy społecznej art.17 punkt16 mowi wyraznie ze to gmina ma obowiazek oplacac dps, czy ktos te ustawe przeczytal za zrozumieniem?

  • Martyna 16 marca 2018 at 16:35 - Reply

   To może Szanowny Panie Kolego przeczytaj art 61 tej ustawy to Ci się rozjaśni. Gdyby tak było jak napisales, to Ci wszyscy ludzie na forum nie pisaliby swoich historii

  • ppp 23 marca 2018 at 06:12 - Reply

   Tak, ale ta sama gmina ma prawo ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów od rodziny.

 22. Irena 13 marca 2018 at 15:21 - Reply

  Czy opłatę za pobyt matki w DPS można rozliczyć z Pitem.

 23. AGATA 3 kwietnia 2018 at 11:19 - Reply

  Opiekun prawny a zarazem brat umiescił w DPS swoje rodzeństwo. Teraz chce je przenieść, ale koszty są wyższe . Czy Gmina może odmówic umieszczenia w tym DPS, bo jest blizej jego miejsva zamieszkania. Dobrze zyje finanoso mu się powodzi, ale nie ma zamiaru nic dopłacać. Co z takim zrobic>

 24. Kasia 17 czerwca 2018 at 21:12 - Reply

  Dzień dobry,
  po krótce opiszę przypadek mojej rodziny. Mój tata jest w prywatnym domu opieki. Jego mama a moja babcia również. Jako córka dopłacam sporą kwote do domu opieki taty a dzisiaj usłyszałam od jego braci ze tata ma dołożyć się do domu opieki babci. Czy to jest zgodne z prawem? Czy skoro on sam potrzebuje pomocy i jego emerytura nie wystarcza na ten pobyt czy ma obowiazek dołożyć pieniądze dla mamy?

 25. Dorota 30 czerwca 2018 at 19:38 - Reply

  Dzień dobry. Wychowalam sie z 4 rodzeństwa. Na moich wspomnieniach z dzieciństwa kladzie się postać ojca alkoholika który stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec nas i naszej matki. Po rozwodzie kiedy mialam 10 lat ojciec zniknąl z naszego życia a teraz Ośrodek Pomocy Społecznej domaga się pieniędzy na jego utrzymanie bo ponoć jest w DPS. Ja nie pracuję, zajmuję się wnuczkami , utrzymujemy się z dochodów mojego męża, ja mąż i nasz dorosły już syn który studiuje i któremu opłacamy mieszkanie, dajemy na odzież, jedzenie i inne potrzeby. Jak mogę odwołać się od decyzji skutecznie o płatności na niego. Jest całkowicie dla mnie obcym człowiekiem i zlym koszmarem z dzieciństwa. Licze każdy grosz tymbardziej że za rok mam wesele drugiej córki. Przekroczyliśmy sumę 50 zł i tyle na razie każą nam płacić. Suma przekroczona została tylko dlatego że maż w którymś miesiacu brał nadgodziny i ten jeden dochód wystarczył o postanowieniu. Mam 52 lata i bardzo bym chciala zapomnieć o tym człowieku i koszmarach z przeszłości. Proszę o pomoc.

 26. Natalia 12 lipca 2018 at 14:29 - Reply

  Jestem po wywiadzie srodowiskowym i następnym krokiem jest podpisanie umowy.Nie zgadzam się na płacenie za DPS,czy musze podpisać umowę i dopiero wtedy się odwoływać czy mam od razu nie wyrazić zgody na podpisanie umowy?w wywiadzie zaznaczyłam,że nie zgadzam się na pokrywanie kosztów pobytu i umotywowalam ta decyzję.co dalej?

 27. Marian 1 września 2018 at 02:43 - Reply

  Nie! Absolutnie nie podpisuj umowy. Godnie z ostatnią uchwałą NSA (I OPS 7/17 – Uchwała NSAz 11 czerwca 2018 r.) umowa nie może być na niższą kwotę niż wynikałaby z decyzji podjętej z art. 59 u.p.s.. Tam, gdzie MOPS zaproponował umowę z niższą kwotą, tam ma teraz obowiązek wydać decyzję podwyższającą. Jeśli podpiszesz umowę to i tak urzędnik wyda decyzję na właściwą kwotę, a Ty jesteś w takiej samej albo w gorszej sytuacji (bo od decyzji możesz się jeszcze odwoływać, od podpisanej umowy nie – kwestia wypowiedzenia umowy).

 28. Katarzyna 12 września 2018 at 23:34 - Reply

  Witam. Kto ponosi odpłatność za umieszczenie w dps w przypadku postanowienia sądu wydanego na wniosek szpitala? Gmina neka rodzinę o płatności a sędzia po sprawie powiedział że gmina w przypadku wniosku szpitala nie ma prawa zadać żadnych płatności. Kto ma rację? Poproszę o podstawę prawną.

  • adwokat Maciej Organiściak 15 października 2018 at 19:50 - Reply

   W takim przypadku nic się nie zmienia. Odpowiedzialni do ponoszenia opłaty są członkowie rodziny. Podstawa prawna jak w artykule powyżej. Kwestia umieszczenia w DPS tj. czy ktoś tam trafia dobrowolnie, czy przymusowo i na kogo wniosek jest kierowany to zupełnie inne zagadnienie i nie ma nic wspólnego z zasadami ponoszenia opłaty za pobyt w DPS.

 29. Wieslaw 13 września 2018 at 03:20 - Reply

  A co w sytuacji gdy moją matkę umieszczono (za przyzwoleniem moich sióstr i ojca) w DPS a na mnie ciąży umowa dożywocia dla rodziców w zamian na przepisany dom? Czy przez ta umowę bedę zobowiązany do ponoszenia całości odpłatności za pobyt? Dodam tylko że rodzice od prawie 8 lat nie mieszkają z nami gdyż mój chory psychicznie ojciec pobił moją małżonkę i po całym incydencie wyprowadzili się i wynajęli mieszkanie 20 km od nas.

 30. Ola 17 października 2018 at 16:11 - Reply

  Dzien dobry.Mam pytanie.Moja mama jest w Dsie dla ciezko chorych.Ja nie pracuje ,mam male dziecko i mieszkamy razem z partnerem .Ostatnio bylam na wywiadzie alimentacyjnym w Mopsie w sprawie dofinansowania z partnera wyplaty do pobytu mamy zaznaczam ze nie mamy slubu.Moga chciec wynagrodzenie partnera?

 31. Za granica 25 października 2018 at 21:01 - Reply

  Witam,ojciec ktorego nie znam jest alkoholikiem mieszka na ulicy. Trafil do osrodka pomocy tam chca go wyslac do domu opieki. Ja pracuje za granica. Jak to oni moga policzyc w mojej sytuacji skoro nie przebywam w polsce?

 32. Malw 2 listopada 2018 at 17:08 - Reply

  Moje ciotki siostry ojca podały mnie do sądu o płacenie za DPS bo chca tam umiescic ojca ale mieszkam za granicą i zarabiam wiecej niz w polsce . Czy sad bedzie bral pod uwage ze nie moze porownywac moich zarobkow do zarobkow osoby pracujacej w polsce ?

  • adwokat Maciej Organiściak 3 listopada 2018 at 14:15 - Reply

   Z tym porównywaniem z doświadczenia powiem, że niestety różnie z tym bywa.

 33. Rafał 29 listopada 2018 at 13:10 - Reply

  Witam moja sytuacja wygląda następująco ojciec alkoholik po rozwodzie z mama, dostał eksmisje z mieszkania, mój kontakt urwał się z nim kilkanaście lat temu. Od paru lat mops przychodzi do mnie na wywiad, rok temu wydał decyzje , że muszę płacić na ojca który przebywa w DPS. Ja mieszkam z żoną i dzieckiem obydwoje pracujemy, na chwile obecną odwołuje się od wydanych decyzji, żadnych umów nie podpisywałem. Co mogę zrobić, by nie płacić?

 34. Ann 9 grudnia 2018 at 23:37 - Reply

  Witam. Mąż był pozbawiony praw rodzicielskich. Teraz siostra podała jego adres dostał pismo ze ma płacić. Razem z siostrą.. Czy musi płacić skoro mama nie miała praw? Jeśli ma rozdzielnosc też będę musiała płacić na teściową?

 35. Magda 11 grudnia 2018 at 18:14 - Reply

  Witam. Zwaracm się do Pana z zapytaniem o umieszczenie osoby w DPSie. Wówczas gdy moje zarobki są male i nie łapię się do finansowania ośrodka mojej matce czy MOPS ma prawo pokryć koszty takiego pobytu? Znalazłam ośrodek, jest wolne miejsce wszystko okej tylko MOPS wychodzi mi naprzeciw twierdząc, że nie ma pieniędzy na taką refundacje. Czy można sie jakoś odwołać? Przyspieszyć, proszę o odpowiedź.
  Pozdrawiam

 36. Aleksandra 5 stycznia 2019 at 21:54 - Reply

  Dzień dobry. Mam krótkie pytanie. Czy ograniczone prawa rodzicielskie rodzica umieszczonego w DPS mogą być podstawą do zwolnienia całkowitego lub częściowego z odpłatności? Nie przebywałam w żadnym ośrodku ani domu dziecka.

  • Marian 9 grudnia 2019 at 21:30 - Reply

   Jestem zmuszony umieścić mamę w domu opieki z powodu choroby Alzheimera .Dom Opieki jest prywatny. Wysokość opłat mama mogłaby pokrywać z własnych środków ,ale kiedyś złożyła pełnomocnictwo do konta dla wnuczki,ktora wyprowadził cześć pieniędzy na własne konto. Mamą obecnie nie jest w stanie o niczym decydować. Co ja jako syn mogę zrobić.?

 37. Sylwia 6 stycznia 2019 at 00:48 - Reply

  Witam serdecznie! Mam pod opieką niepełnosprawnego intelektualnie/ psychiczne brata. Po śmierci rodziców go przygarnęłam bo reszta rodzeństwa się nie kwapiła. Po 7 latach mój brat nas dręczy psychicznie, nie mogę z dziećmi przebywać z nim w jednym domu bo na nie krzyczy, zabrania się odzywać, oglądać telewizję, bawić się, dzieci się go boją. On zabiera i niszczy nasze rzeczy a gdy zwracamy mu uwagę jest agresywny, wpada w szał i wysuwa nas. Mieszkam z dziećmi w innym miejscu, a opiekę nad bratem przejął mąż, który nie może przez to pracować. Od kilku miesięcy brat uczęszcza do ŚDS- tam jest aniołem cb a w domu bandytą. Jak umieścić go w DOS( MOOS milczy) i czy ja jako siostra muszę płacić za jego pobyt?!Brat ma rentę rodzinną ale to za mało na pobyt w DOS.

 38. Ewa 22 stycznia 2019 at 23:01 - Reply

  Witam. Ponad 20 lat temu stwierdzono u mnie RZS a komisja lekarska przyznala mi umiarkowany stopien niesprawnosci bez prawa do zasilku, bo niestety chorobe zdiagnozowano rok po skonczeniu technikum (takiej informacji mi udzielono). W tamtym czasie zmagalam sie rowniez z innymi chorobami, jak przewlekle zapalenie zatok itd…Mieszkalam wtedy z mama, ktora nie pracowala i tata, ktorego zarobek nie byl wysoki i nie wystarczal na leki, ktore byly bardzo drogie i 100/% platne. Zglosilam sie do osrodka pomocy spolecznej, ktory po przedstaieniu rachunkow na okolo 1000 zl z tego co pamietam, przyznal mi jednorazowy zasilek w wysokosci 50zl, Rozczarowanie bylo wielkie, szczegolnie biorac pod uwage, ze alkoholicy z mojej miescowosci dostawali miesieczne zasilki w duzo wiekszej kwocie. Postanowilam, ze juz niegdy nie poprosze opieki o pomoc, no i zeby odciazyc rodzicow zdecydowalam sie na emigracje. W Polsce z niepelnosprawnoscia nie bylo latwo znalezc pracy, ktora by pokryla koszta utrzymania i lekow.. Obecnie mieszkamdalej za granica i zyje z zasilku i dodatku dla niepelnosprawnych i samotnie wychowuje trojke malych dzieci. Jakies dwa lata temu rozchorowala sie mama i rodzenstwo che ja oddac do domu opieki; lekarka stwierdzila, ze mama potrzebuje calodobowej opieki. Czy w moim wypadku bede musiala doplacac do DOS?Mama ma rente po tacie. Rozumie, ze spoczywa na mnie obowiazek opieki nad rodzicem, ale z drugiej strony nie dostalam zadnego wsparcia ze strony polskiej opieki spolecznej ani panstwa, gdy tego najbardziej potrzebowalam. Zostalam praktycznie zmuszona do emigracji zarobkowej, dlatego niesprawiedliwe by bylo, zeby z zasilku wyplacanego mi za granica musial oplacac DOB.

 39. Netwoman 23 stycznia 2019 at 12:32 - Reply

  No to już wiem, że jeżeli będę musiała iść do dps popełnię samobójstwo. Nie będę obciążać dziecka.

 40. Ar 24 stycznia 2019 at 14:14 - Reply

  Mam podobny problem . Moja Mama odmawiała leczenia opiekowałem się nią póki można było. Teraz jest w domu opieki . Wraz z rodzeństwem musimy dopłacać do tego co ma z emerytury za pobyt ponad 1000 zł. . Do tego faktury za pampersy , lekarstwa po kilkaset zł. Pracuję ale już nie daję rady tonę w długach chyba niedługo ogłoszę upadłość.

 41. zrozpaczona 10 marca 2019 at 18:58 - Reply

  czy jeśli zarabiam tak, że nie łapię się na kryterium opłat za dom opieki, ale sprzedam dom to dps będzie chciał ode mnie pełnego opłacania kosztów pobytu? Jeśli tak to na jak długo? Boję się trochę, że wycenią opłatę na np 20 lat, a po 15latach mogą te pieniądze się skończyć i już nie będzie mnie stać na opłacanie dpsu… chciałabym sprzedać dom i wyremontować mieszkanie, bo w domu nikt nie bedzie już mieszkał, a mieszkanie jest w słabym stanie…rozpoczynam też nowe życie z narzeczonym i chcemy mieć dziecko, a na to wszystko potrzeba pieniędzy. Czy zostaje nam po prostu stagnacja z dwoma domami na utrzymaniu?

 42. Kazik 14 marca 2019 at 17:10 - Reply

  Poradżcie, proszę was. Może mieliście podobny problem? Brat alkoholik, rozwodnik, mieszka sam bo dzieci się wyrzekły bo nimi nigdy ojciec nie interesował się. Teraz gops oddał brata na detoks i póżniej mu załatwi DPS bo brat z przepicia już nawet nie chodzi. Dzieci jego mówią, że nie będą płacić za DPS bo ,,potrafią” wykazać iż nie mają dochodów. Wtedy sprawa się oprze na mnie, bracie. Ja mam małe dochody bo jestem na ryczałcie i nie mam żadnych potwierdzeń ile zarabiam. Ale mam oszczędności na lokacie bo wiele lat temu zarabiałem dużo a żyłem oszczędnie. Nawet kupiłem działkę MAM PYTANIE: ,, czy w postępowaniu administracyjnym sąd weżmie pod uwagę nie tylko moje mizerne dochody ale zapyta o oszczędności i czy bierze się je pod uwagę, jeśli lokata nie jest dochodem ( tak myślę), podobnie i posiadanie działki. Jeśli ktoś z was coś wie na ten temat to proszę o pomoc.

 43. Zenon 25 marca 2019 at 16:58 - Reply

  Nie moge nigdzie znaleźć odpowiedzi na moje pytanie ,więc zapytam tutaj.
  Teść prawdopodobnie trafi do dps-u.Jego emerytura to 1300 zl netto.Wiadomo ,ze ja jako syn będę musiał pokryć różnicę.Teraz moje pytanie.
  Moje gospodarstwo liczy 4 osoby.Mam niepelnosprawne dziecko żony dochód to zasiłek i swiadczenie pielegnacyjne na dziecko ,ja pracuje na etacie.Czy żony „dochód”bedzie sie wliczal do mojego dochodu przy obliczaniu kryterium do ew doplaty ojca w dps-ie?czy tylko mój dochod bedzie brany pod uwagę i dzielony na 4 osoby?.

  • adwokat Maciej Organiściak 29 marca 2019 at 16:56 - Reply

   Żony dochód też będzie doliczany.

 44. Ela 17 kwietnia 2019 at 20:01 - Reply

  Witam,
  Proszę o radę jeśli to możliwe od ponad pięciu lat jestem pociągana do odpowiedzialności finansowej za ojca, za jego pobyt w DPS. Ojciec alkoholik nie wychowywał mnie, byłam wychowywana w rodzinie zastępczej. Niestety moja rodzina zastępcza nie wniosła pozwu o pozbawienie praw rodzicielskich. Z ojcem nie mam kontaktu. Teraz mam co pół roku wywiad i muszę płacić. Odwoływałam się do sądu nawet do NSA, jednak przegrałam. Uzasadnienie – brak pozbawienia władzy rodzicielskiej. Nie mam dzieci, nie zarabiam kokosów ale nie mam z czego odłożyć na dentystę. W zeszłym roku w styczniu złożyłam wniosek o zwolnienie z powodu długotrwałej choroby. Postępowanie było wznawiane i zamykane z różnych powodów, a decyzji w sprawie mojego wniosku jak nie było tak nie ma. Składałam ponaglenie do SKO ale decyzja SKO była odmowna w związku z toczącymi się innymi postępowaniami. Ostatecznie w grudniu dostałam decyzję o nowym naliczeniu kwoty, nie odwołałam się od niej by się uprawomocniła. W związku z jej uprawomocnieniem powinnam dostać odpowiedź na wniosek, który złożyłam rok temu. Niestety, dalej nie ma odpowiedzi. Znowu złożyłam ponaglenie do SKO za pośrednictwem DPS. Ponaglenie wpłynęło do DPS w dniu 04.04.2019. Z tego co wiem SKO ma siedem dni na wydanie decyzji. Niestety nadal nie otrzymałam rozstrzygnięcia w sprawie mojego wniosku, który złożyłam rok temu. Co mam zrobić ? Jestem zdesperowana. We wszystkich odmownych pismach z SKO czy DPS pisano mi, że mogę być zwolniona z płatności tylko w określonych przypadkach wskazanych w ustawie. Jak widać to nie działa, kiedy zwróciłam się z wnioskiem o zwolnienie powołując się na przypadek wskazany w ustawie, DPS robi wszystko by nie wydać mi decyzji. Bark decyzji powoduje, że nie mogę się odwołać do wyższych instancji. Mam zablokowaną drogę postępowania administracyjnego.

 45. juza 9 czerwca 2019 at 15:48 - Reply

  Witam mam pytanie czy kobieta w ciazy musi ponosic koszty DPS za ojca pozdrawiam

  • Ewa 25 czerwca 2019 at 16:36 - Reply

   Witam. Po 2 lata pobytu ojca w dps ponowionoa wywiad środowiskowy i wysłano do nas umowę która podnosi dotychczasową opłatę 3 krotnie. Opłacanie takiej kwoty wiąże się dla mnie praktycznie z bytowani em. Od pół roku mam rzeczywiście nowa lepsza prace ale mam też ogrom zobowiązań. Napisałam odwołanie ale obawiam się ze sprawą nie skończy się pozytywnie i boję się że jeżeli nie będę regulować płatności na pensje wejdzie mi komornik. Jaki dochód powinien brać pod uwagę mops akurat miałam wypłacone nadgodziny wiec pensja była sporo wyższa niż przeciętna. Czy mogę przedstawić tylko zaświadczenie obejmujące pensje zasadnicza ?

 46. Magda 18 lipca 2019 at 08:53 - Reply

  Witam. Mama od czerwca przebywa w DPS. Jestem osobą samotnie gospodarującą. Zgodnie z art. 61 ust. 2 pkt a Ustawy o pomocy społecznej osoba samotnie gospodarująca ponosi opłatę za pobyt jeżeli dochód jest wyższy niż 300 % kryterium dochodowego, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300 % kryterium. Myślałam, że będę ponosić opłatę tylko w wysokości przekraczającej 300 % kryterium. Jednak pracownik socjalny na wywiadzie środowiskowym powiedział, że ten przepis mnie nie dotyczy, ponieważ przekraczam to 300 %. Straszył mnie sądem, jeżeli nie zadeklaruję kwoty, która mu odpowiada. No i zadeklarowałam kwotę, która przewyższa moje możliwości. Niestety nie mam żadnych oszczędności, ani majątku. Jeszcze nie podpisałam umowy, czy mogę zmienić moją deklaracje co do kwoty? Czy pracownik socjalny miał rację?

 47. Anna Krzyszkowska 16 sierpnia 2019 at 14:52 - Reply

  Witam,
  Moja mama od czerwca jej w DPS , mieszkam w Irlandii , jestem chora na raka piersi , moj syn jest przewlekle chory . Moj maz jest jefynym zywicielem rodziny a ja otrzymuje od Socjalu zapomoge abysmy mogli godnie zyc . Mops przeluczyl nasze dochody razy 4 i wyszlo im ze przekraczamy limit o 900 zl i tyle mam doplacac co miesiac . Czegos tu nie rozumiem te kryteria dochodu sa dla osob zyjacych w Polsce a nie za granicą , to co w Polsce jest wysoka kwota tutaj to mimimum przezycia . Ja dostaje zapomoge czyli nasze dochody sa ponizej sredniej . Napisalam wniosek o zwolnienie z oplat , czy bede miala potem mozliwosc odwolania sie od decyzji po rozpatrzeniu wniosku.

 48. jolanta szudy 7 października 2019 at 12:23 - Reply

  Dzień dobry Panie Mecenasie
  Bardzo proszę o udzielenie porady. Za pobyt mamy w DPS ponoszę pełną odpłatność tj .3660 zł miesięcznie. Mama jest osobą wymagającą całodobowej opieki – zaawansowana demencja , nie chodzi, 92 lata. Przebywa w ośrodku od 5 lat i niestety nie ma zagwarantowanej pełnej opieki – tj. zajęć terapeutycznych, rehabilitacji , nie ma pomocy przy posiłkach, tzw.obchód jest trzy razy na dobę i tylko wówczas są zmieniane pieluchy, generalnie uważam że DPS nie wywiązuje się z obowiązków nałożonych na niego ustawowo. Jaka jest możliwość zaskarżenia DPS z nie wywiązywania się z umowy – ja się wywiązuję – płacę regularnie. Dodam ,że aby mama była w pełni zaopiekowana wynajmuję prywatnie opiekunkę oraz sama dojeżdżam. Skargi na powyższą sytuację składałam do wszystkich możliwych instytucji – bezskutecznie.Pozostaje tylko droga sądowa , czy Pana kancelaria podjęłaby się takowej.
  Z poważaniem Jolanta Szudy

 49. Eliza 21 października 2019 at 22:03 - Reply

  Dochód w przykładzie jest źle policzony .Powinno być tak :
  Dochód rodziny 5000 liczba osób 3
  5000:3=1666,67
  kryterium 300%=1542 ( teraz 1584 ale liczę przykład który podał mecenas przed podwyższeniem kryterium)
  1666,67-1542=124,67
  Pozdrawiam .

  • adwokat Maciej Organiściak 7 listopada 2019 at 17:34 - Reply

   Niestety nie do końca. Tak jak podałem jest jak najbardziej poprawnie i jest to w ten sposób najczęściej liczone. Czasem zdarza się, że liczą tak jak Pani napisała i jest to bardzo korzystne dla klientów. Niestety ten sposób nie wynika w żaden sposób z przepisów i nie można „wymóc” jego stosowania.

 50. aga 30 października 2019 at 07:40 - Reply

  Witam, nie znam ojca bo nas zostawił…matka się rozwiodła i tyle po nim…po 40 latach szukają mnie i mam płacić za obcą osobę ? gdzie prawo ? straszą że jak ja nie zapłacę to będą szukać mojej córki, która w ogóle nie zna dziadka ( pijaka i nieroba jak się okazało z długami )

 51. Olka90 19 stycznia 2020 at 09:16 - Reply

  Witam , mam takie pytanie mój ojciec ma iść do DPS ma emeryturę która jest obecnie wpłacana z ZUS na nasze wspólne konto , czy ta jego emerytura może dalej przychodzić na to konto tylko ja ją w 70% przeleje na konto DPS …?

Leave A Comment