Prawo cywilne

Strona główna/Prawo cywilne
  • ubezwłasnowolnienie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją stosowaną w celu ochrony osób, które nie są w stanie samodzielnie w sposób racjonalny kierować swoim postępowaniem. W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwie formy ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe.

  • skarga paulianska licytacja

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest jednym ze środków ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instrument ten ma na celu doprowadzić do realizacji wierzytelności pomimo nielojalnego zachowania dłużnika polegającego na wyzbyciu się majątku na rzecz innych osób.

  • odwolanie darowizny nieruchomosci

Odwołanie darowizny

Często w życiu dochodzi do przypadków w których darczyńca z różnych powodów chce odwołać dokonaną darowiznę. Z praktyki sądowej mogę wskazać, iż najczęściej do próby cofnięcia darowizny dochodzi na skutek: - rozwodu i chęci odzyskania nieruchomości darowanej jednemu z małżonków przez drugiego małżonka lub jego rodzinę; - zaniedbywania przez obdarowanego nieruchomości, którą wcześniej otrzymał, a