Blog

  • konwencja haska uprowadzenie dziecka

Sprawa o uprowadzenie dziecka za granicę

W przypadku uprowadzenia dziecka z kraju jego pobytu do innego państwa znajdzie zastosowanie Konwencja haska dotycząca cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę. Celem powołania Konwencji było stworzenie międzynarodowego mechanizmu prawno – organizacyjnego służącego rozstrzyganiu problemów związanych z nielegalnym przetrzymywaniem lub przemieszczaniem dzieci poza granice ich stałego miejsca zamieszkania. Konwencja ma umożliwiać szybkie przywrócenie dziecka do

  • utrudnianie kontaktow

Utrudnianie kontaktów z dzieckiem – co można zrobić?

Często się zdarza, że rodzic który ma ustalone kontakty z dzieckiem (czy to orzeczeniem sądu, czy ugodą) nie może ich realizować z uwagi na zachowanie drugiego z rodziców, który stara się te kontaktu utrudniać lub wręcz uniemożliwiać. Od razu zaznaczyć przy tym należy, iż z sankcjami można się spotkać nie tylko za zupełne uniemożliwienie wykonywania

  • spory o immisje

Spory sąsiedzkie o immisje – jak sobie poradzić z uciążliwym sąsiadem?

W swojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się ze wszelkimi sporami sąsiedzkimi. Rodzaj i charakter tych spraw bywa najróżniejszy, a problemy z jakimi przychodzą do mnie klienci wydają się nie mieć końca. W zależności od sprawy takie spory sąsiedzkie można klasyfikować w ramach spraw cywilnych, karnych, administracyjnych, czy jeszcze innych, wynikających ze specjalnych ustaw.

  • przymusowe odebranie dziecka

Sprawy o przymusowe odebranie dziecka rodzicom

Sprawy z zakresu odebrania dzieci rodzicom są jednymi z najbardziej dotkliwych spraw ingerujących w prawa rodzicielskie, gdyż wiążą się z zabraniem dziecka przez sąd. Formalnie sprawy te są prowadzone przez sądy w zakresie ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej, jednak konsekwencją ich może być zupełne odebranie dziecka od rodziców i pozbawienie ich faktycznej możliwości sprawowania opieki

  • zasiedzenie nieruchomosci

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

Definiując w uproszczeniu zasiedzenie jest sposobem nabycia nieruchomości przez osobę, której nie przysługuje żaden tytuł prawny do danej nieruchomości, jednakże nabycie następuje z uwagi na długi czas posiadania owej nieruchomości. Aby doszło do zasiedzenia, konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w art. 172 kodeksu cywilnego. Warunki konieczne do zasiedzenia Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z

  • zaprzeczenie ojcostwa

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

W polskim systemie prawnym występuje domniemanie ojcostwa, tj. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, które działa z mocy prawa (czyli z automatu). Jeżeli dziecko rodzi się w trakcie trwania małżeństwa lub w trakcie 300 dni liczonych od rozwiązania małżeństwa

  • ustanowienie rozdzielnosci majatkowej

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Generalną zasadą jest, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego następuje małżeńska wspólność majątkowa. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że cały majątek małżonków jest wspólny, a udziały małżonków nie są określone. Z tego powodu w czasie istnienia wspólności majątkowej nie można dokonywać podziału majątku.

  • ubezwlasnowolnienie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją stosowaną w celu ochrony osób, które nie są w stanie samodzielnie w sposób racjonalny kierować swoim postępowaniem. W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwie formy ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe.

  • niealimentacja przestepstwo

Przestępstwo niealimentacji – zasady odpowiedzialności i obrony

Wiele osób, na które został nałożony obowiązek alimentacyjny, uchyla się od jego spełniania. Z pewnością nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że niepłacenie alimentów w polskim systemie prawnym może stanowić przestępstwo, które jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Przestępstwo niealimentacji zostało uregulowane w art. 209 kodeksu karnego.

  • skarga paulianska licytacja

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest jednym ze środków ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instrument ten ma na celu doprowadzić do realizacji wierzytelności pomimo nielojalnego zachowania dłużnika polegającego na wyzbyciu się majątku na rzecz innych osób.