Prawo cywilne

Strona główna/Prawo cywilne
  • spory o immisje

Spory sąsiedzkie o immisje – jak sobie poradzić z uciążliwym sąsiadem?

W swojej praktyce zawodowej bardzo często spotykam się ze wszelkimi sporami sąsiedzkimi. Rodzaj i charakter tych spraw bywa najróżniejszy, a problemy z jakimi przychodzą do mnie klienci wydają się nie mieć końca. W zależności od sprawy takie spory sąsiedzkie można klasyfikować w ramach spraw cywilnych, karnych, administracyjnych, czy jeszcze innych, wynikających ze specjalnych ustaw.

  • zasiedzenie nieruchomosci

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

Definiując w uproszczeniu zasiedzenie jest sposobem nabycia nieruchomości przez osobę, której nie przysługuje żaden tytuł prawny do danej nieruchomości, jednakże nabycie następuje z uwagi na długi czas posiadania owej nieruchomości. Aby doszło do zasiedzenia, konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w art. 172 kodeksu cywilnego. Warunki konieczne do zasiedzenia Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z

  • ubezwlasnowolnienie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją stosowaną w celu ochrony osób, które nie są w stanie samodzielnie w sposób racjonalny kierować swoim postępowaniem. W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwie formy ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe.

  • skarga paulianska licytacja

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest jednym ze środków ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instrument ten ma na celu doprowadzić do realizacji wierzytelności pomimo nielojalnego zachowania dłużnika polegającego na wyzbyciu się majątku na rzecz innych osób.

  • odwolanie darowizny nieruchomosci

Odwołanie darowizny

Często w życiu dochodzi do przypadków w których darczyńca z różnych powodów chce odwołać dokonaną darowiznę. Z praktyki sądowej mogę wskazać, iż najczęściej do próby cofnięcia darowizny dochodzi na skutek: - rozwodu i chęci odzyskania nieruchomości darowanej jednemu z małżonków przez drugiego małżonka lub jego rodzinę; - zaniedbywania przez obdarowanego nieruchomości, którą wcześniej otrzymał, a