Sprawy rodzinne należą do jednych z najtrudniejszych spraw prawnych z uwagi na silny związek emocjonalny klienta z prowadzoną sprawą. Z tego względu zapewniamy klientom nie tylko wsparcie prawne, ale również psychiczne na każdym etapie prowadzonej sprawy. Staramy się, aby sprawy były prowadzone w sposób jak najmniej angażujący naszych klientów.

Do najczęściej prowadzonych spraw rodzinnych przez nasza kancelarię należą:

Sprawy rozwodowe

Rozwód jest z pewnością jedną z najbardziej skomplikowanych spraw rodzinnych z uwagi, iż przedmiotem rozwodu jest nie tylko rozstrzygnięcie o rozwiązaniu związku małżeńskiego, ale również niezbędne jest uregulowanie wszystkich spraw rodzinnych i majątkowych małżonków tj. orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi, określenie miejsca zamieszkania dzieci i ustalenie kontaktów dzieci z rodzicem z którym nie mają wspólnego miejsca zamieszkania, zasądzenie alimentów na dzieci i ew. małżonka, dokonanie podziału majątku bądź orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania.

W skrócie można powiedzieć, że przy rozwodzie są uregulowane wszelkie inne sprawy rodzinne, które zachodzą w konkretnej sytuacji.
Warto podkreślić, że wszelkie rozwiązania sądu w sprawach rodzinnych, oprócz rozwiązanie związku małżeńskiego, nie mają charakteru ostatecznego i mogą być przedmiotem kolejnych spraw przed sądem o dokonanie ich zmiany.

Więcej informacji i odpowiedzi na pytania o rozwodzie

Separacja

Sprawa o separację jest tożsama ze sprawą o rozwód. Jedyna różnica jest taka, że podczas separacji nie można zawrzeć nowego związku małżeńskiego, a znosząc separację w prosty sposób można wrócić do stanu poprawnie funkcjonującego związku małżeńskiego.

Sprawy dotyczące małoletnich dzieci

Władza rodzicielska

Władza rodzicielska przysługuje, co do zasady obojgu rodzicom. Aktualnie po nowelizacji kodeksy rodzinnego i opiekuńczego z 29 sierpnia 2015 r. sąd pomimo braku zgodnego porozumienia między rodzicami może utrzymać pełnie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom. Z ważnych względów rodzic może być ograniczony w wykonywaniu swojej władzy rodzicielskiej, czy nawet jej pozbawiony. Jest to szczególnie korzystne rozstrzygnięcie dla rodzica, który na co dzień opiekuje się dziećmi i ma problemy z uzyskaniem zgody od drugiego rodzica w ważniejszych sprawach dotyczących dziecka.

Miejsce zamieszkania małoletniego

W przypadku, kiedy rodzice dziecka żyją w rozłące sąd określa przy którym rodzicu dziecko ma miejsce zamieszkania. Należy szczególnie zwrócić uwagę, iż w braku postanowienia o określeniu miejsca zamieszkania, każdy z rodziców ma równe prawa do „posiadania” dziecka i małoletni, co do zasady nie może być mu odebrany przez drugiego z rodziców, nawet za pośrednictwem działania policji.

Kontakty z dzieckiem

Rodzic przy którym dziecko nie ma ustalonego miejsca zamieszkania powinien zadbać o ustalenie jego kontaktów z dzieckiem. W takim przypadku sąd określa w jakie dni i w jakich godzinach rodzic ma prawo do spotkań z małoletnim. Określany jest także sposób wykonywania tych kontaktów m.in. czy rodzic może spotykać się samodzielnie z dzieckiem, zabierać dziecko poza jego miejsce zamieszkania, czy dziecko może u niego nocować itp. W zakresie kontaktów ważne jest także ustalenie kwestii wakacji, ferii, świąt i dni wolnych od pracy.

Rozstrzyganie przez sąd o istotnych sprawach dziecka

W przypadku braku porozumienia między rodzicami, co do istotnych spraw dziecka rozstrzygnięcie w tym przedmiocie wyda sąd. Najczęściej spotykanymi sprawami w których rodzice nie mogą dojść między sobą do porozumienia są:
– wyrobienie paszportu dla dziecka
– wyjazd dziecka zagranicę – na stałe lub tymczasowo
– wybór szkoły / przedszkola
– wybór sposobu leczenia

Alimenty

Alimenty na dzieci

Dzieci, co do zasady do czasu zakończenia nauki, pozostają na utrzymaniu rodziców, którzy w równym stopniu powinni partycypować w ponoszeniu tych kosztów. Przy ustalaniu obowiązku alimentacyjnego uwzględnia się jednak osobisty nakład pracy z wychowanie małoletnich dzieci. Tym samym rodzic, który nie sprawuje codziennej opieki nad dziećmi powinien być obciążony wyższym obowiązkiem finansowym niż rodzic, który z dziećmi mieszka. Na wysokość alimentów ma także wpływ poziom życia jaki prowadzi rodzic obowiązany do płatności alimentów – jeżeli jest on wysoki to dzieci mogą domagać się wyższych alimentów niż wynikałoby to z ich podstawowych potrzeb.

Alimenty od dziadków

W przypadku kiedy rodzice nie mogą lub nie chcą sprostać nałożonemu na nich obowiązku alimentacyjnemu istnieje możliwość o wystąpienie o alimenty do dziadków dziecka.

Alimenty dla rodziców dochodzone od dzieci

Jest to co raz bardziej popularny charakter spraw. W przypadku kiedy rodzic jest w niedostatku (najczęściej spowodowany jego podeszłym wiekiem) i nie ma możliwości zarobienia na samodzielne utrzymanie może wystąpić o alimenty do swoich dzieci.

Alimenty dla byłego małżonka

Istnieją dwie podstawy zasądzenia alimentów na rzecz byłego małżonka. Pierwsza dotyczy przypadku, kiedy rozwód został orzeczony bez winy żadnego z małżonków lub z ich obopólnej winy – wtedy były małżonek może żądać alimentów jeżeli znajduje się w niedostatku.
Druga okoliczność daje znacznie szersze pole możliwości dochodzenia alimentów w przypadku w którym orzeczona rozwód z wyłącznej winy jednego z małżonków, a alimentów dochodzi małżonek niewinny. W takiej sytuacji przesłanką przyznania alimentów jest pogorszenie się sytuacji majątkowej małżonka niewinnego po rozwiązaniu małżeństwa.

Podział majątku

Podział majątku w przypadku zgodnego wniosku małżonków może być przeprowadzony podczas rozwodu. W innym razie do podziału majątku może dojść dopiero po ustaniu małżeńskiej wspólności (co następuję z chwilą orzeczenia rozwodu lub po jej zniesieniu u notariusza). Sprawy o podział majątku są niezwykle skomplikowane, gdyż oprócz podziału majątku należy także rozliczyć nakłady i wydatki poczynione przez każdego z małżonków na majątek wspólny. Niejednokrotnie dochodzi również do żądania ustalenia nierównych udziałów w majątku na rzecz jednego ze współmałżonków. Więcej informacji o podziale majątku