Jednym z najpopularniejszych rodzajów spraw prawnych, z jakimi może się spotkać każdy z nas są sprawy odszkodowawcze. Praktycznie każdy kiedyś doświadczył jakiś przykrych zdarzeń i zastanawiał się nad możliwością dochodzenia odszkodowania, czy zadośćuczynienia.
W poniższym artykule przedstawię najpopularniejsze sprawy odszkodowawcze, z jakimi możecie się spotkać w swoim codziennym życiu.

1. Złamania kończyn w skutek poślizgnięcia się na oblodzonych / śliskich / nierównych powierzchniach lub niezabezpieczonych terenach

Najczęściej do takich urazów dochodzi w skutek poślizgnięcia na oblodzonych / zaśnieżonych chodnikach. Stanowisko sądów w tej kwestii jest jednoznaczne – chodnik w zimę ma być w takim samym stanie jak w lecie – czyli wolny od wszelkiego śniegu czy lodu.
Należy również podkreślić, iż chodnik (czy też inne miejsca, w których poruszają się piesi) ma się przez cały rok znajdować w odpowiednim stanie technicznym tj. ma być równy, bez żadnych uszczerbków, wypaczeń, czy dziur, co oczywiście w Polsce jest często nieprzestrzegane. Te same obostrzenie dotyczą utrzymania różnych placówek np. sklepów – w tym przypadku należy zwrócić uwagę na wszelkie zanieczyszczenia pojawiające się na podłodze, czy też śliskość podłogi po jej sprzątaniu bez żadnej tabliczki ostrzegawczej.

Warto także poruszyć problematykę robót budowlanych prowadzonych w pobliżu chodników. Przepisy ściśle określają sposób, w jaki te roboty powinny być prowadzone, a przede wszystkim zabezpieczone i najczęściej pojawiają się w tej kwestii zaniechania, które dają podstawę do odszkodowania, gdy ktoś ulegnie wypadkowi przez wejście na teren prac.
Należy również podkreślić, że przepisy ustalają pewne parametry prowadzonych robót m.in. rodzaj zastosowanych materiałów. Podstawą dochodzenia odszkodowania może być użycie niewłaściwych materiałów – np. w jednej ze spraw sąd orzekł, że pasy na jezdni były pomalowane zbyt śliską farbą, co było bezpośrednią przyczyną przewrócenia się poszkodowanego.

2. Błędy medyczne, zakażenia szpitalne, brak należytego poinformowania pacjenta o stanie zdrowia

Z błędami medycznymi mamy do czynienia nie tylko w zakresie wadliwie przeprowadzonych zabiegów, ale również w związku z nietrafną diagnozą. Do najczęstszych błędów medycznych zalicza się przebicie naczyń wewnętrznych podczas laparoskopii, pozostawienie narzędzi chirurgicznych w ciele pacjenta, zoperowanie / usunięcie zdrowego narządu, wadliwa diagnoza i brak reakcji na schorzenie pacjenta.
Dużo spraw odszkodowawczych jest związanych z zakażeniami pacjenta podczas pobytu w szpitalu – gronkowcem złocistym, czy żółtaczką.
Należy podkreślić, iż pacjent powinien być szczegółowo poinformowany o zdiagnozowanym u niego schorzeniu. Z naruszeniem prawa pacjenta do szczegółowej informacji mamy do czynienia najczęściej wtedy, kiedy w szpitalu doszło do jakiś zaniedbań np. zakażeniu gronkowcem, które to zakażenie jest ukrywane przed chorym.

3. Szkody komunikacyjne – wypadki drogowe, uszkodzenia pojazdów

W szkodach komunikacyjnych mamy do czynienia z dwoma rodzajami szkód:
– majątkowymi – związanymi z uszkodzeniami pojazdu
– osobowymi – związanymi z uszczerbkiem na zdrowiu osób biorących udział w wypadku

W przypadku wypadków komunikacyjnych najczęściej dochodzi do wszczęcia postępowania karnego przeciwko sprawcy wypadku. Najlepiej w tym momencie skorzystać z pomocy adwokata, gdyż postępowanie karne jest szansą na uzyskanie dodatkowego odszkodowania, niezależnego od później dochodzonego roszczenia na drodze cywilnej.

W zakresie szkód majątkowych pojawiają się liczne spory z ubezpieczycielem odnośnie wyceny kosztów naprawy (części nowe / części używane), czy też zanegowaniem możliwości wynajęcia pojazdu zastępczego na czas naprawy / likwidacji szkody.

4. Odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu

Sprawy dotyczące najczęściej odszkodowania za słupy wysokiego napięcia / telekomunikacyjne, gazociągi, rurociągi przebiegające przez działki gruntowe, które zostały postawione bez żadnej umowy, a które zmniejszają użyteczność działek.

5. Odszkodowania za wypadki w pracy

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie warunki bezpieczeństwa i higieny pracy. Często przepisy BHP nie są przestrzegane, a pracownicy nie mają odpowiednich szkoleń oraz nie zostali wyposażeni w sprzęt niezbędny do wykonywania danej pracy. W takim przypadku w sytuacjach, kiedy to nawet pracownik swoim zachowaniem spowodował szkodę może okazać się, że jest on uprawniony do pełnego odszkodowania z uwagi na zaniedbania ze strony pracodawcy np. w zakresie szkolenia bhp, czy przeszkolenia do wykonywania danego rodzaju pracy.

6. Odszkodowania za zniszczone mienie i odszkodowania rolnicze

Wszelkie odszkodowania związane z uszkodzeniem mienia – bardzo często szkody w nieruchomościach związane z zalaniami mieszkań lub komórek, pożarami, zwarciami instalacji elektrycznych.

Rolnicy prowadzący gospodarstwa rolne są obowiązany do posiadania ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej. Na tej podstawie można dochodzić odszkodowań za szkody powstałe np. w związku z wykonywanymi pracami polowymi, zachowaniem chowanych zwierząt, czy też szkodami powstałymi w związku z budynkami wchodzącymi w skład gospodarstwa.

7. Odszkodowania za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów

Niezależnie od tego, czy w umowie wprost przewidziano warunki odszkodowania za skutki związane z jej niewykonaniem to zawsze takiego odszkodowania można się domagać na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Warto zaznaczyć, iż chodzi tu o każdy rodzaj umowy (również te ustne) choćby w takich błahych sprawach jak oddanie odzieży do pralni, czy skorzystanie z mycia samochodu w automatycznej myjni na stacji.

Możemy mieć do czynienia z dwoma rodzajami szkód:
– za poniesione straty – w skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy ktoś poniósł szkodę np. materiały budowlane miały być dostarczone do 10 dnia miesiąca, a zostały 15 i przez 5 dni ekipa budowlana nic nie robiła, a zgodnie z zawartą umową należało jej płacić wynagrodzenie, czy też z uwagi na zastosowanie złego materiału wybranego przez robotników należy budowę poddać częściowej rozbiórce i naprawie;

– za utracone korzyści – w skutek niewywiązania się z umowy na czas klient traci potencjalne korzyści, które by uzyskał np. serwis nie naprawa samochodu ciężarowego w terminie 14 dni jak zostało ustalone i klient nie uzyskuje kontraktu na przewiezienie towaru. Ten rodzaj szkód należy precyzyjnie udowodnić, gdyż utrata korzyści musi być realna tzn. musi istnieć duże prawdopodobieństwo (niemal pewność), że osoba by daną korzyść uzyskała;

8. Odszkodowania turystyczne za zmarnowany urlop

Co raz bardziej popularna grupa odszkodowań. Najczęściej spotykanymi sytuacjami są zmiany oferty wycieczki wykupionej w biurze podróży na znacznie gorszą. Do tej kategorii zaliczamy także odszkodowania za odwołany / opóźniony lot / przejazd pociągiem, autobusem, itp., zgubiony bagaż.

9. Odszkodowania i zadośćuczynienia za sprawy karne

Sporo osób nie zdaje sobie sprawy, że jeżeli występuje w sprawie karnej jako pokrzywdzony to w przypadku braku konkretnej szkody po jego stronie może żądać zadośćuczynienia lub nawiązki za doznaną krzywdę spowodowaną samym faktem, że było się ofiarą przestępstwa.

Postępowanie

Po zaistnieniu szkody warto zwrócić się jak najszybciej do adwokata po pomoc – osobiście prowadzę konsultacje prawne w zakresie odszkodowań zupełnie bezpłatnie. Takie spotkanie pozwala rozeznać się prawnie w sytuacji w której się znalazło – poznać możliwości dochodzenia odszkodowań i uniknąć wielu błędów proceduralnych oraz straconych szans. Często klienci, zwłaszcza w sprawach związanych z uszczerbkiem na zdrowiu, czekają na zakończenie leczenia / naprawienie szkody z własnych środków, co jest błędem. Dochodzić odszkodowania można już po samym zaistnieniu szkody, a w związku z tym, że jest to proces długotrwały to nie ma sensu go opóźniać, bo kolejne dowody można składać w trakcie sprawy. Ponadto klient często zwlekając ze zgłoszeniem się do adwokata przegapia postępowanie karne, które było prowadzone w związku z wyrządzoną mu szkodą i które dawało szanse na wywalczenie dodatkowego odszkodowania.

Przedawnienie

Poniosłeś kiedyś szkodę, ale zaniechałeś dochodzenia odszkodowania? Jest duża szansa, że nadal możesz zawalczyć o swoje. Przedawnienia w sprawach odszkodowawczych są dosyć długie:
– 3 lata od dnia dowiedzenia się o szkodzie i osobie odpowiedzialnej za jej wyrządzenie (muszą być spełnione oba warunki) – nie dłużej jednak niż 10 lat od wyrządzenia szkody – termin końcowy 10 letni nie dotyczy jednak szkód na osobie (przy nich nie ma żadnego terminu ostatecznego)
– w przypadku, jeżeli szkoda wynikła z popełnionego przestępstwa to termin wynosi 20 lat od jego popełnienia
– jeżeli poszkodowanym jest osoba niepełnoletnia to bieg żadnych terminów nie może zakończyć się wcześniej niż z upływem 2 lat od uzyskania przez poszkodowanego pełnoletniości

Istnieją również pewne sytuacje, które umożliwiają dochodzenie przedawnionego odszkodowania na drodze karnej, gdzie nie ma przewidzianej instytucji przedawnienia w zakresie odszkodowań, o ile jest możliwe ściganie sprawcy.

Podsumowując

Jeżeli przytrafiła Ci się szkoda to zapraszam do kontaktu – to nic nie kosztuje, a zawsze może się okazać, że jest podstawa do ubiegania się o odszkodowanie lub zwiększenie jego kwoty w stosunku do tego co wypłacił ubezpieczyciel.

Oceń artykuł:
[Głosów: 3 Średnia: 4]