• zasiedzenie nieruchomosci

Zasiedzenie nieruchomości i ruchomości

Definiując w uproszczeniu zasiedzenie jest sposobem nabycia nieruchomości przez osobę, której nie przysługuje żaden tytuł prawny do danej nieruchomości, jednakże nabycie następuje z uwagi na długi czas posiadania owej nieruchomości. Aby doszło do zasiedzenia, konieczne jest spełnienie przesłanek określonych w art. 172 kodeksu cywilnego. Warunki konieczne do zasiedzenia Po pierwsze, musimy mieć do czynienia z

  • zaprzeczenie ojcostwa

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

W polskim systemie prawnym występuje domniemanie ojcostwa, tj. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, które działa z mocy prawa (czyli z automatu). Jeżeli dziecko rodzi się w trakcie trwania małżeństwa lub w trakcie 300 dni liczonych od rozwiązania małżeństwa

  • ustanowienie rozdzielnosci majatkowej

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Generalną zasadą jest, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego następuje małżeńska wspólność majątkowa. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że cały majątek małżonków jest wspólny, a udziały małżonków nie są określone. Z tego powodu w czasie istnienia wspólności majątkowej nie można dokonywać podziału majątku.

  • ubezwlasnowolnienie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją stosowaną w celu ochrony osób, które nie są w stanie samodzielnie w sposób racjonalny kierować swoim postępowaniem. W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwie formy ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe.

  • niealimentacja przestepstwo

Przestępstwo niealimentacji – zasady odpowiedzialności i obrony

Wiele osób, na które został nałożony obowiązek alimentacyjny, uchyla się od jego spełniania. Z pewnością nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że niepłacenie alimentów w polskim systemie prawnym może stanowić przestępstwo, które jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Przestępstwo niealimentacji zostało uregulowane w art. 209 kodeksu karnego.

  • skarga paulianska licytacja

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest jednym ze środków ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instrument ten ma na celu doprowadzić do realizacji wierzytelności pomimo nielojalnego zachowania dłużnika polegającego na wyzbyciu się majątku na rzecz innych osób.

  • odwolanie darowizny nieruchomosci

Odwołanie darowizny

Często w życiu dochodzi do przypadków w których darczyńca z różnych powodów chce odwołać dokonaną darowiznę. Z praktyki sądowej mogę wskazać, iż najczęściej do próby cofnięcia darowizny dochodzi na skutek: - rozwodu i chęci odzyskania nieruchomości darowanej jednemu z małżonków przez drugiego małżonka lub jego rodzinę; - zaniedbywania przez obdarowanego nieruchomości, którą wcześniej otrzymał, a

  • alimenty na dorosłe dziecko adwokat

Alimenty na dorosłe dziecko – jak je uchylić?

W zakresie alimentów na dzieci bardzo często pojawiają się wątpliwości, co do tego jak długo należy je płacić. Niejednokrotnie przyszło mi się spotkać z błędnym przekonaniem osób zobowiązanych, iż takowe alimenty płaci się do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Jest to twierdzenie zupełnie błędne. Co więcej kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje wprost żadnej daty do

  • DPS oplata

Opłata za pobyt w DPS ponoszona przez rodzinę i jak jej uniknąć

W przypadku przepisów dotyczących pobytu w domu pomocy społecznej mamy do czynienia ze szczególnym obowiązkiem alimentacyjnym nakładanym na krewnych mieszkańca DPS, który określa ustawa o pomocy społecznej. Wskazać należy, iż jest to jedna z wyjątkowo dotkliwych i wręcz niesprawiedliwych regulacji prawnych, gdyż sposoby obrony przed nałożoną opłatą za DPS są bardzo ograniczone. W dodatku po

  • alimenty na dzieci

Obowiązek alimentacyjny na dzieci

Alimenty są jedną z najpopularniejszych spraw prawa rodzinnego. Najczęściej mamy do czynienia z dochodzeniem alimentów dla dzieci, ale niewykluczone są też sytuacje kiedy to rodzic będzie dochodził alimentów od dziecka, o czym pisałem wcześniej. Pozew o alimenty Chcąc uzyskać alimenty należy złożyć pozew do sądu według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub osoby obowiązanej do