Blog

  • zaprzeczenie ojcostwa

Powództwo o zaprzeczenie ojcostwa

W polskim systemie prawnym występuje domniemanie ojcostwa, tj. domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, które działa z mocy prawa (czyli z automatu). Jeżeli dziecko rodzi się w trakcie trwania małżeństwa lub w trakcie 300 dni liczonych od rozwiązania małżeństwa

  • ustanowienie rozdzielnosci majatkowej

Pozew o ustanowienie rozdzielności majątkowej

Generalną zasadą jest, iż z chwilą zawarcia związku małżeńskiego następuje małżeńska wspólność majątkowa. Charakteryzuje się ona między innymi tym, że cały majątek małżonków jest wspólny, a udziały małżonków nie są określone. Z tego powodu w czasie istnienia wspólności majątkowej nie można dokonywać podziału majątku.

  • ubezwłasnowolnienie

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest instytucją stosowaną w celu ochrony osób, które nie są w stanie samodzielnie w sposób racjonalny kierować swoim postępowaniem. W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwie formy ubezwłasnowolnienia: całkowite i częściowe.

  • niealimentacja przestepstwo

Przestępstwo niealimentacji – zasady odpowiedzialności i obrony

Wiele osób, na które został nałożony obowiązek alimentacyjny, uchyla się od jego spełniania. Z pewnością nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, że niepłacenie alimentów w polskim systemie prawnym może stanowić przestępstwo, które jest zagrożone karą grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności. Przestępstwo niealimentacji zostało uregulowane w art. 209 kodeksu karnego.

  • skarga paulianska licytacja

Skarga pauliańska

Skarga pauliańska jest jednym ze środków ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Instrument ten ma na celu doprowadzić do realizacji wierzytelności pomimo nielojalnego zachowania dłużnika polegającego na wyzbyciu się majątku na rzecz innych osób.

  • odwolanie darowizny nieruchomosci

Odwołanie darowizny

Często w życiu dochodzi do przypadków w których darczyńca z różnych powodów chce odwołać dokonaną darowiznę. Z praktyki sądowej mogę wskazać, iż najczęściej do próby cofnięcia darowizny dochodzi na skutek: - rozwodu i chęci odzyskania nieruchomości darowanej jednemu z małżonków przez drugiego małżonka lub jego rodzinę; - zaniedbywania przez obdarowanego nieruchomości, którą wcześniej otrzymał, a

  • alimenty na dorosłe dziecko adwokat

Alimenty na dorosłe dziecko – jak je uchylić?

W zakresie alimentów na dzieci bardzo często pojawiają się wątpliwości, co do tego jak długo należy je płacić. Niejednokrotnie przyszło mi się spotkać z błędnym przekonaniem osób zobowiązanych, iż takowe alimenty płaci się do osiągnięcia pełnoletności przez dziecko. Jest to twierdzenie zupełnie błędne. Co więcej kodeks rodzinny i opiekuńczy nie definiuje wprost żadnej daty do

  • DPS oplata

Opłata za pobyt w DPS

W przypadku przepisów dotyczących pobytu w domu pomocy społecznej mamy do czynienia ze szczególnym obowiązkiem alimentacyjnym nakładanym na krewnych mieszkańca DPS. Osoba, która nie jest w stanie sobie sama radzić może zostać umieszczona w DPSie. Pobyt takiej osoby jest finansowany z jej emerytury bądź renty, jednak ściągnięciu podlega maksymalnie 70% przysługującego jej świadczenia. Poziom odpłatności

  • alimenty na dzieci

Obowiązek alimentacyjny na dzieci

Alimenty są jedną z najpopularniejszych spraw prawa rodzinnego. Najczęściej mamy do czynienia z dochodzeniem alimentów dla dzieci, ale niewykluczone są też sytuacje kiedy to rodzic będzie dochodził alimentów od dziecka, o czym pisałem wcześniej. Pozew o alimenty Chcąc uzyskać alimenty należy złożyć pozew do sądu według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej lub osoby obowiązanej do

  • zachowek

Roszczenie o zachowek

Zachowek jest regulacją prawa spadkowego mającą na celu majątkowe zabezpieczenie osób najbliższych spadkodawcy przed jego nielojalną, ostatnią wolą. Kwestie zachowku regulują przepisy kodeksu cywilnego od art. 991 do art. 1012. Komu przysługuje roszczenie o zachowek? Uprawnieni do zachowku są tylko najbliżsi członkowie rodziny zmarłego tj. jego zstępni (potomkowie), rodzice i małżonek pod warunkiem, że